POLITYKA PRYWATNOŚCI


w serwisie symbiosys.pl

Wersja z dnia 07.06.2021 r.

1 – Preambuła


Polityka Prywatności, czyli polityka ochrony danych osobowych, opisana w niniejszym dokumencie, dotyczy serwisu internetowego SYMBIOSYS.PL (zwanego dalej „Serwisem”). Jej celem jest poinformowanie użytkownika Serwisu (zwanego dalej „Użytkownikiem”) o przetwarzaniu danych przez wydawcę Serwisu - firmę BIOCODEX SAS (zwaną dalej „Wydawcą”) o dotyczących go danych, przysługujących mu prawach do jego danych oraz o tym, w jaki sposób może z tych praw korzystać.

 

2 – Przepisy ogólne


Ramy prawne


Wydawca, jako administrator danych, oświadcza, że przetwarza dane osobowe w Serwisie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych, w szczególności z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (zwanym dalej „RODO”).


Administrator danych


Administratorem danych jest:

BIOCODEX, uproszczona spółka akcyjna prawa francuskiego o kapitale zakładowym w wysokości 4.284.000 EUR, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem 562 064 600 R.C.S. Créteil, z siedzibą przy 7 avenue Gallieni - 94250 GENTILLY - Francja, reprezentowany przez pana Jean-Marie Lefèvre'a, należycie upoważnionego do sprawowania funkcji Prezesa i Dyrektora Generalnego.


Prawa Użytkownika do jego danych


Zgodnie z RODO, Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu wobec przetwarzania danych go dotyczących i potwierdzających jego tożsamość, do Inspektora Ochrony Danych (IOD) Biocodex, pocztą elektroniczną (dpo@biocodex.com) lub pocztą tradycyjną (DPO BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 GENTILY, Francja), Użytkownik może złożyć skargę, jeśli to konieczne, do organu nadzorczego (CNIL dla Francji - www.cnil.fr).


Bezpieczeństwo danych osobowych


Wydawca podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika i dąży w szczególności do tego, aby nie zostały one zniekształcone, zniszczone lub aby nie miały do nich dostępu nieupoważnione osoby trzecie.


Wydawca korzysta z protokołu https w Serwisie. Ten mechanizm bezpieczeństwa pozwala Użytkownikowi na weryfikację tożsamości strony internetowej, do której ma dostęp, dzięki certyfikatowi uwierzytelniającemu wydanemu przez zaufany podmiot zewnętrzny. Gwarantuje również poufność i integralność danych przesyłanych przez Użytkownika, takich jak informacje wprowadzone do formularza kontaktowego.

 

 

3 – Przepisy szczegółowe

 

Poniższe postanowienia są specyficzne dla każdego przetwarzania danych osobowych przez Wydawcę w Serwisie. W szczególności wyszczególniają:

- cel operacji przetwarzania

- podstawę prawną

- zainteresowane strony

- przetwarzane dane osobowe

- ich okres przechowywania

- odbiorców danych


Postanowienia te mogą być następnie uzupełniane lub modyfikowane, w zależności od ewolucji Serwisu i działalnością związaną z przetwarzaniem przez Wydawcę w związku z Serwisem.Formularz kontaktowy


Cel procesu przetwarzania


Formularz kontaktowy na stronie internetowej Serwisu umożliwia Użytkownikowi kontakt z Wydawcą drogą elektroniczną. Takie przetwarzanie danych osobowych pozwala Wydawcy:

- otrzymywać zaadresowane do niego wiadomości

- śledzić korespondencję z Użytkownikiem

- wypełniać swoje obowiązki w zakresie działań niepożądanych

- opracowywać statystyki usług


Podstawą prawną operacji przetwarzania są uzasadnione interesy Wydawcy w jego stosunkach z Użytkownikiem.

Jeśli komunikacja jest częścią ram nadzoru medycznego, dane Użytkownika podlegają dalszemu przetwarzaniu przewidzianemu specjalnie dla tych ram.

Przetwarzanie nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).


Strony zainteresowane


Przetwarzanie dotyczy każdego Użytkownika chcącego skontaktować się z Wydawcą drogą elektroniczną, jak również pracowników Wydawcy odpowiedzialnych za obsługę zapytania.Przetwarzane dane


- Tożsamość użytkownika (imię, nazwisko) i adres e-mail

- data, temat i treść wiadomości

- działania następcze

- statystyki aktywności


Dane oznaczone jako obowiązkowe są niezbędne do właściwego rozpatrzenia zapytania.

Dane są przechowywane przez 5 lat od przetworzenia zapytania. Jeżeli jednak komunikacja jest częścią ram nadzoru medycznego, okres przechowywania jest określony w ramach dalszego przetwarzania specjalnie przewidzianego w tym celu.


Odbiorcy danych


Przetwarzanie dotyczy pracowników Wydawcy:

- odpowiedzialnych za obsługę korespondencji związanej z Serwisem

- odpowiedzialnych za publikację treści i techniczną administrację Serwisu 

- przydzielonych do zarządzania nadzorem medycznym

Odbiorcami danych są również pracownicy odpowiednich usługodawców.


Żadne dane nie są przekazywane poza Unię Europejską.


Zarządzanie ciasteczkami


Zarządzanie ciasteczkami to specjalne przetwarzanie danych osobowych, opisane w polityce plików cookie ("Polityka cookies") w Serwisie.